Η εταιρία με την επωνυμία «Σ. Ασημακόπουλος- Η. Βάσιος Ο.Ε.», δικαιούχος της παρούσας ιστοσελίδας με domain name «www.patrinesaggelies.gr», προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης. Παρακαλούνται οι χρήστες της ιστοσελίδας, πριν προβούν σε οποιαδήποτε χρήση της, να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και να προβούν σε χρήση της ιστοσελίδας, μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Διαφορετικά παρακαλούνται να απέχουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, αλλά και να γνωστοποιήσουν στην εταιρία μας τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις τους, οι οποίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από την εταιρία, με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των χρηστών της, πάντοτε βέβαια εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

1) Για ορισμένες χρήσεις της ιστοσελίδας απαιτείται από τον χρήστη να εγγραφεί σε αυτή, δηλώνοντας σε προσδιορισμένο πεδίο της ιστοσελίδας τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται, αλλά και να ενημερώνει επιμελώς την ιστοσελίδα άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.
 
2) Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρία μέσω της ιστοσελίδας στους χρήστες της καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα υπάγονται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Η εταιρία δε φέρει ευθύνη αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.
 
3) Η εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, αποδεχόμενου του χρήστη, να διακόπτει μόνιμα ή περιστασιακά με ή χωρίς προειδοποίηση τη λειτουργία της ιστοσελίδας, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο από την ίδια την εταιρία, καθώς και να διακόπτει την χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών της σε χρήστες της, κάθε φορά που θεωρεί ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα και ο χρήστης το αποδέχεται, να διαγράφει από την ιστοσελίδα αγγελίες- καταχωρήσεις με περιεχόμενο, κατά την κρίση της, παράνομο, παραπλανητικό και καταχρηστικό.
 
4) Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη και αδιάκοπη λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτήν ή αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στους χρήστες της.

5) Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων. Η εταιρία αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτής .Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

6) Η εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικά με την επικοινωνία του χρήστη της ιστοσελίδας με τρίτους που διαφημίζονται σε αυτήν, όπως επίσης για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει από τη σύναψη οποιασδήποτε εμπορικής σχέσης μεταξύ του χρήστη της ιστοσελίδας και τρίτου διαφημιζόμενου σε αυτήν ή αγγελιοδόχου

7) Η ιστοσελίδα εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.
 
8) Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay - out) της ιστοσελίδας, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατόπιν τούτων απαγορεύεται ρητά η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και πάσα συναφή ενέργεια των ανωτέρω στοιχείων, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ο χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

9) Η Εταιρία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των χρηστών από την ιστοσελίδα και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της εταιρίας.
Κάθε Χρήστης δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία με την συγκατάθεσή του, γνωρίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείων και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν.2472/1997 με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η εταιρία δεσμεύεται και εγγυάται την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της
 
10) Η εταιρία ορίζει αρμόδια δικαστήρια, για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, τα Δικαστήρια των Πατρών, και εφαρμοστέο δίκαιο για κάθε ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας, το Ελληνικό Δίκαιο.